ORION
Oprawa panelowa O-260 WA10

O-260 WA10 to eko­no­micz­na, no­wo­cze­sna, eko­lo­gicz­na i wy­daj­na opra­wa oświe­tle­nio­wa zbu­do­wa­na w tech­no­lo­gii LED.

PRZE­ZNA­CZE­NIE: do oświe­tle­nia sa­ni­ta­ria­tów, ko­ry­ta­rzy, szat­ni, po­miesz­czeń so­cjal­nych. Mięk­kie świa­tło o sta­bil­nej bar­wie za­pew­nia kom­for­to­we wa­run­ki.

OBU­DO­WA: Pod­sta­wa w ko­lo­rze bia­łym, wy­ko­na­na z bla­chy la­kie­ro­wa­nej prosz­ko­wo, klosz opa­li­zo­wa­ny roz­pra­sza­ją­cy świa­tło.

ŹRÓDŁO ŚWIA­TŁA: dio­dy LED o sta­łej tem­pe­ra­tu­rze bar­wo­wej, naj­wyż­szej wy­daj­no­ści i ży­wot­no­ści do 50000 go­dzin.

WY­KO­NA­NIA: na­stro­po­we lub na­ścien­ne.

ZA­SI­LA­NIE: Prze­twor­ni­ca im­pul­so­wa o wy­so­kiej spraw­no­ści gwa­ran­tu­je sta­łe na­tę­że­nie oświe­tle­nia przy na­pię­ciu za­si­la­ją­cym od 100V~ do 260V~.

HSK_O-260.ldt


Karta katalogowa
O-260