BERENICA
Oprawa sufitowa B-114

B-114 to eko­no­micz­na se­ria no­wo­cze­snych, eko­lo­gicz­nych i wy­daj­nych opraw oświe­tle­nio­wych zbu­do­wa­nych w tech­no­lo­gii LED.

PRZE­ZNA­CZE­NIE: do oświe­tla­nia wnętrz bu­dyn­ków, cią­gów ko­mu­ni­ka­cyj­nych i ma­ga­zy­nów.

OBU­DO­WA: bla­cha la­kie­ro­wa­na prosz­ko­wo na ko­lor bia­ły, sza­ry, gra­na­to­wy lub czar­ny. Na ży­cze­nie moż­li­wy inny ko­lor z pa­le­ty RAL.

ŹRÓDŁO ŚWIA­TŁA: dio­dy LED o sta­łej tem­pe­ra­tu­rze bar­wo­wej, naj­wyż­szej wy­daj­no­ści i ży­wot­no­ści 50000 go­dzin.

WY­KO­NA­NIA: do wy­bo­ru wi­szą­ce, na­stro­po­we i na­ścien­ne.

ZA­SI­LA­NIE: prze­twor­ni­ca im­pul­so­wa o wy­so­kiej spraw­no­ści gwa­ran­tu­je sta­łe na­tę­że­nie oświe­tle­nia przy na­pię­ciu za­si­la­ją­cym od 100V~ do 260V~.

BERENICA_B-114.ldt


Karta katalogowa
B-114