mKD

mKD to oprogramowanie do zarządzania systemem kontroli dostępu, którego producentem jest Firma HSKData Ltd. Umożliwia nie tylko zabezpieczenie obszaru firmy, ale również ogranicza nakłady na kontrolę pomieszczeń i stref, usprawnia i podnosi wydajność pracy pracowników. Program wspomaga zarządzanie ruchem osób na terenie obiektów, poprzez kontrolę uprawnień do rejestracji, dostępu, prawa posługiwania się identyfikatorem elektronicznym oraz obsługę ruchu gości i pracowników firm zewnętrznych. To narzędzie, które pozwala w sposób automatyczny i  precyzyjny kontrolować dostęp do poszczególnych stref i pomieszczeń wskazanym osobom.

Oprócz funkcji administracyjnych i kontrolnych, program posiada:

 • Moduły do wizualizacji rejestrowanych osób (wyświetlanie zdjęć, tablic obecności)
 • Podgląd stanu osobowego obszaru wraz z ilością osób do ewakuacji
 • Stanowiska kontrolne systemu (tablica stanów systemu z alarmami dźwiękowymi)
 • Moduł wydawania przepustek dla „gości”

Zaimplementowane raporty pozwalają na analizę zdarzeń gromadzonych przez system zarówno w chwili bieżącej, jak danych historycznych. Mechanizmy filtrujące pozwalają na przeprowadzenie analizy danych według wybranych kryteriów. Administrator systemu nadaje lub ogranicza prawa dostępu poszczególnym osobom oraz grupom, a także kontroluje sytuację w stanach nadzwyczajnych takich jak pożar czy innego rodzaju zagrożenie.

Program mKD:

 • Zapewnia identyfikację personalną i rejestrację zdarzeń  
 • Posiada konstrukcję modułową umożliwiając elastyczną rozbudowę  
 • Zapewnia pełną obsługę osób i kart przez użytkowników systemu
 • Posiada obsługę zdarzeń alarmowych za pomocą krańcówek – kontaktronów (niedomknięcie drzwi, nieautoryzowane otwarcie, próba sabotażowa)
 • Zapewnia działanie z komunikacją ciągłą lub okresową (awaria któregokolwiek elementu składowego nie powoduje przerwania poprawnej pracy pozostałych elementów)
 • Zapewnia możliwość definiowania obszarów (stref) z przydziałem urządzeń
 • Zapewnia możliwość definiowania reguł dostępu w oparciu o siatkę czasową
 • Zapewnia pracę ciągłą - zmiany konfiguracyjne dokonywane są w tle, nie powodując ograniczeń w funkcjonowaniu systemu
 • Współpracuje z systemem rejestracji czasu pracy produkcji HSK Data
 • Umożliwia współpracę z zewnętrznymi aplikacjami do rozliczania czasu pracy  
 • Jest w pełni autonomiczna i bezpieczna

Oprogramowanie jest wykorzystywane m.in. w:

 • Małych
 • Średnich
 • Dużych przedsiębiorstwach

Elementy aplikacji mKD:

Ewidencja osób/pracowników obsługiwanych przez system.

Ewidencja kart obejmująca:

 • Numer karty elektronicznej
 • Status karty (wydana, zablokowana)
 • Historię wykorzystania karty dla poszczególnych użytkowników

Definicja i obsługa urządzeń KD/RCP.

Możliwość definiowania grup uprawnień dla posiadaczy kart elektronicznych (pracownicy, firmy obce, ochrona), opcjonalnie uprawnienia mogą zostać przypisane do działu – jednostki organizacyjnej.

Moduł tablicy obecności dla wybranej grupy osobowej.

Moduł raportów z możliwością eksportu do plików.
Standardowe raporty:

 • Raport czasu pracy
 • Raport nieużywanych kart
 • Raport błędów
 • Raport kart i uprawnień
 • Zestawienie wydanych kart
 • Raport przejścia

Moduł kontroli obecności w definiowanych obszarach pod kątem ewakuacji (podział osób na firmy, działy, miejsca ewakuacji) – lista imienna z licznikiem osób.

Moduł wydawania przepustek.

mKD

Zapytaj o ten produkt!

Zgadzam się

ZGODA NA WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES

Informujemy, że nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: „RODO”) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora – HSK DATA Ltd Sp. z o.o., ul. Godlewskiego 22, 30-198 Kraków, moich danych osobowych poprzez wykorzystywanie plików cookies na stronie www.hsk.com.pl. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie tych danych na cele statystyczne, personalizacyjne, analityki internetowej, a także dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników. Niniejsza zgoda wyrażona jest w sposób świadomy i dobrowolny. Oświadczam, że jest mi znana klauzula informacyjna, dostarczona mi przez administratora zgodnie z art. 13 RODO. W szczególności zostałam/-em poinformowany/-a o możliwości cofnięcia zgody w każdym momencie. Do cofnięcia może dojść w formie, w jakiej wyrażono zgodę. Posiadam wiedzę, że niewyrażenie lub cofnięcie zgody nie pociągnie za sobą żadnych negatywnych konsekwencji.