Kontakt

kontakt

HSK Data Ltd. sp. z o.o.

ul. E. Godlewskiego 22
30-198 Kraków
tel. (+48 12) 638 75 57
email: info@hsk.com.pl

 

HSK Data Ltd. Sp. z o.o. jest czołowym polskim producentem systemów automatycznej identyfikacji. Znana jest jako firma wdrażająca najnowsze światowe technologie i jako twórca produktów, które stają się niedoścignionym wzorcem dla innych już od ponad 25 lat.

Produkty takie jak System Rejestracji Czasu Pracy czy zamki lockdata to najpopularniejsze tego rodzaju systemy w Polsce, które dzięki swej elastyczności i niezawodności znalazły zastosowanie w ponad 2500 firmach w kraju i zagranicą.

HSK Data znana jest również jako największy polski producent urządzeń ochrony przeciwprzepięciowej, od lat produkuje powszechnie znane w Polsce i Europie przedłużacze filtrujące acar-axon.

Potwierdzeniem wysokiej jakości produktów i usług oferowanych przez HSK Data jest stosowanie systemu zarządzania jakością spełniającego wymagania normy ISO 9001:2008.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04; dalej: „RODO”) informujemy, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HSK DATA Ltd Sp. z o.o., ul. Godlewskiego 22, 30-198 Kraków.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach wykonania umowy sprzedaży, wykonywania usług serwisowych lub umów o świadczenie usługi elektronicznej lub w celach podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie jeszcze przed zawarciem wspomnianych powyżej umów, w celach statystycznych, personalizacyjnych, analityki internetowej oraz w celu dostosowania serwisu www.hsk.com.pl do potrzeb użytkowników, w celu przyjęcia Pani/Pana opinii o sprzedawanych produktach, w celach wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na administratorze w postaci prowadzenia ksiąg rachunkowych, a także w celach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu administratora w postaci celów marketingowych oraz celów związanych z ewentualnym dochodzeniem roszczeń ze stosunku prawnego pomiędzy Panią/Panem oraz obrony przed takimi roszczeniami. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (na podstawie Pani/Pana zgody), art. 6 ust. 1 lit. b) (przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie tej osoby przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c) (przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w postaci prowadzenia ksiąg rachunkowych), a także art. 6 ust. 1 lit. f) (realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu administratora w postaci stosowania marketingu bezpośredniego oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń ze stosunku prawnego pomiędzy Panią/Panem a administratorem oraz obrony przed takimi roszczeniami).

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą nie dłużej niż do momentu ustania przyczyny ich gromadzenia w celu przetwarzania. Dane związane z realizacją umowy przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, związanego z umową (art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej) lub nie dłuższy niż jest to konieczne dla realizacji umowy. Dane przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody przetwarzane będą do momentu cofnięcia tej zgody. Dane przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze przechowywane będą do momentu wypełnienia tego obowiązku. Dane przetwarzane na podstawie usprawiedliwionego interesu Administratora przetwarzane będą przez okres występowania tego interesu (np. do momentu przedawnienia roszczeń), chyba że wcześniej zgłoszony zostanie przez Panią/Pana sprzeciw na przetwarzanie danych. Sprzeciw dotyczyć może w szczególności danych zbieranych w celach marketingowych.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych oraz podmioty uczestniczące przy obsłudze strony internetowej www.hsk.com.pl, a także podmioty uczestniczące w wykonaniu umowy, w szczególności podmioty, zajmujące się obsługą informatyczną administratora, podmioty zajmujące się dostawą niezbędnego oprogramowania (w tym oprogramowania do analityki internetowej) i jego obsługą, podmioty świadczące usługi rachunkowe, prawne oraz doradcze, poczta, kurierzy, banki oraz inne podmioty, obsługujące płatności. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada także Pani/Pan prawo do przeniesienia danych osobowych oraz wyrażenia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych osobowych. W celu realizacji tych praw odpowiedni wniosek powinien zostać przesłany na adres mailowy info@hsk.com.pl. 

7. Jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pani/Pana zgody, w każdym momencie ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody. Nie wpływa to na legalność dotychczasowego przetwarzania danych. Cofnięcie zgody może nastąpić w tej samej formie, w jakiej została ona udzielona.

8. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony Pani/Pana danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować niemożliwością korzystania z serwisu www.hsk.com.pl lub też odmową zawarcia umowy i wykonania usługi. Podanie danych uzasadnione jest realizacją umowy.

Formularz kontaktowy

DOTACJE Z UE

Miło nam poinformować, że część naszych projektów inwestycyjnych powstała przy współudziale dotacji z Unii Europejskiej

Dowiedz sie więcej

Zgadzam się

ZGODA NA WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES

Informujemy, że nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: „RODO”) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora – HSK DATA Ltd Sp. z o.o., ul. Godlewskiego 22, 30-198 Kraków, moich danych osobowych poprzez wykorzystywanie plików cookies na stronie www.hsk.com.pl. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie tych danych na cele statystyczne, personalizacyjne, analityki internetowej, a także dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników. Niniejsza zgoda wyrażona jest w sposób świadomy i dobrowolny. Oświadczam, że jest mi znana klauzula informacyjna, dostarczona mi przez administratora zgodnie z art. 13 RODO. W szczególności zostałam/-em poinformowany/-a o możliwości cofnięcia zgody w każdym momencie. Do cofnięcia może dojść w formie, w jakiej wyrażono zgodę. Posiadam wiedzę, że niewyrażenie lub cofnięcie zgody nie pociągnie za sobą żadnych negatywnych konsekwencji.