WebRCP

System WebRCP jest intuicyjnym oprogramowaniem służącym do rozliczania czasu pracy. Dzięki niemu pracodawca jest w stanie zminimalizować koszty pracy, poprawić wydajność pracowników i lepiej wykorzystać potencjał załogi. System WebRCP spełnia wymogi Kodeksu Pracy, a nieograniczona możliwość definiowania kalendarzy i modeli czasu pracy umożliwia dostosowanie systemu do specyfiki firmy i pozwala na wysoki stopień dyscyplinowania pracowników.

Program WebRCP:

 • Zapewnia obsługę wszystkich zatrudnionych pracowników, pracujących według dowolnego reżimu
 • Zapewnia rejestrowanie wejść i wyjść pracowników oraz innych użytkowników systemu, zarówno prywatnych, jak i służbowych
 • Generuje raporty i wydruki informacji o bilansie czasu pracy, absencjach i urlopach w odniesieniu do pojedynczych osób, grup, wydziałów
 • Umożliwia sortowanie i drukowanie informacji wg. zadanych kryteriów wyboru
 • Zapewnia tworzenie wydruków kart czasu pracy pracowników zgodnie z Rozporządzeniem MPiPS
 • Pozwala na monitorowanie obecności w definiowanych strefach wyświetlając liczbę osób w danej strefie oraz imienną listę pracowników, jako raport ewakuacji

Program  zawiera  kilkadziesiąt  gotowych RAPORTÓW, m.in.: obecności, nieobecności, raport kontroli ruchu załogi, rejestracji obecności osób niebędących pracownikami, bilans nadgodzin i wolnego za nadgodziny itp. System umożliwia tworzenie dodatkowych modyfikacji, funkcji i raportów, a także eksport i import danych do innych systemów w postaci plików: txt, csv, xml. System posiada możliwość wymiany danych i integracji ze wszystkimi popularnymi systemami: HR/Kadry-Płace i systemami wspomagającymi zarządzanie. Aplikacja WebRCP charakteryzuje się intuicyjnym, przeglądarkowym interfejsem obsługi i wysokim bezpieczeństwem zgromadzonych danych.

Elementy systemu WebRCP:

Karty - ewidencja i wyszukiwarka kart, opcje wydawania, usuwania i blokowania.

Urządzenia - ewidencja czytników, stref, przejść, dane serwera.

Zdarzenia - informacje o wszystkich zdarzeniach odnotowanych w systemie.

Obecność w strefach.

Posiadacze kart - osoby posługujące się kartą, umożliwiającą ruch w obrębie obiektu i obsługę przepustek.
Posiadaczami są najczęściej:

 • Pracownicy firm zewnętrznych
 • Kierowcy
 • Ochrona
 • Goście

Pracownicy - osoby, którym karta umożliwia dostęp do stref strzeżonych i dodatkowo służy ewidencjonowaniu czasu pracy. Podstawowy mechanizm wyszukiwania zatrudnionych osób i już niepracujących. Wyszukiwanie zaawansowane można zawęzić np. do: nr karty, stanowiska kosztów, działu, grupy uprawnień itp.

Nieobecności - program wyświetla listę nieobecności wprowadzonych na bieżący dzień. Opcja wyszukiwania zaawansowanego pozwala na dodatkowe określenie typu nieobecności i do jakiego działu należą osoby, których nieobecności szukamy.

RCP:

 • Rozkłady – umożliwiają ustalenie zakresu parametrów, na podstawie których będzie wyliczany czas pracy Pracownika.
 • Grafiki – zbiór reguł pozwalający rozliczyć czas pracy, w poszczególne dni w roku.
 • Bilanse – służą rozliczeniu wyliczonych składników czasu pracy.

Nieobecności pracownik - w zakładce Nieobecności jest możliwość dostępu do indywidualnego kalendarza nieobecości wraz z podsumowaniem wszystkich absencji, zwolnień lekarskich i urlopów.

Lista gotowych raportów:

 • Lista pracowników
 • Lista pracowników z uwzględnieniem MPK
 • Nieobecności wg grafików
 • Nieobecności wg typów
 • Zestawienie nieobecności z uwzględnieniem dni planowo wolnych
 • Spóźnienia
 • Statystyka urlopów
 • Statystyka opieki nad dzieckiem zdrowym
 • Zestawienie wykorzystania opieki nad dzieckiem zdrowym
 • Harmonogram pracy
 • Ewidencja Czasu Pracy
 • Ewidencja Czasu Pracy z nieobecnościami
 • Ewidencja Czasu Pracy bez dyżurów
 • Ewidencja Czasu Pracy bez dyżurów i obecności
 • Ewidencja Czasu Pracy z odstępstwami od normy
 • Ewidencja Czasu Pracy z odstępstwami od normy i bez dyżurów
 • Ewidencja Czasu Pracy z bilansem odstępstw od normy
 • Ewidencja Czasu Pracy bez rejestracji
 • Zbiorcza Karta Czasu Pracy
 • Zbiorcza Karta Czasu Pracy z odstępstwami od normy
 • Karta Czasu Pracy z podziałem na zmiany
 • Zestawienie nieprawidłowości pracowników
 • Zestawienie pracowników nieobecnych
 • Zestawienie pracowników nieobecnych nieusprawiedliwionych
 • Karta Ewidencji Czasu Pracy
 • Imienne i sumaryczne zestawienie czasu nieprzepracowanego
 • Spóźnienia bez pracowników z indywidualnym rozkładem czasu pracy
 • Zestawienie rejestracji pracowników
 • Zestawienie rejestracji osób niebędących pracownikami
 • Imienne zestawienie pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich powyżej 30 dni
 • Imienne zestawienie pracowników z należnymi, wykorzystanymi i pozostałymi do wykorzystania urlopami wypoczynkowymi
 • Imienne i sumaryczne zestawienie czasu do przepracowania z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy
 • Zestawienie godzin przepracowanych
 • Zestawienie nieobecności w pracy w przeliczeniu na godziny
 • Zestawienie godzin nadliczbowych
 • Zestawienie godzin nadliczbowych do zapłaty i do oddania
 • Bilans nadgodzin i wolnego za nadgodziny
 • Zestawienie przepracowanych godzin i udokumentowanych nieobecności
 • Rozliczenie czasu pracy z uwzględnieniem przeniesień
 • Rozliczenie bilansu godzin
 • Zestawienie przepracowanego czasu
 • Dzienne zestawienie nieobecności
 • Zestawienie nieobecności ze średnią
 • Sumaryczne zestawienie nieobecności
 • Sumaryczne zestawienie czasu pracy
 • Zestawienie odstępstw od normy
 • Zestawienie czasu pracy z nieobecnościami
 • Zestawienie czasu pracy z nieobecnościami i nadgodzinami
 • Zestawienie czasu pracy w podziale na MPK
 • Zestawienie osób obecnych
 • Zestawienie pracowników obecnych
 • Ewidencja obecności osób niebędących pracownikami
 • Zestawienie uprawnień
 • Zestawienie uprawnień w podziale na czytniki
 • Zestawienie aktywności kart
 • Zestawienie prób wejścia bez uprawnień

Raport ewidencji czasu pracy.

Raport nieobecności według grafików.

WebRCP

Zapytaj o ten produkt!

Zgadzam się

ZGODA NA WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES

Informujemy, że nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: „RODO”) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora – HSK DATA Ltd Sp. z o.o., ul. Godlewskiego 22, 30-198 Kraków, moich danych osobowych poprzez wykorzystywanie plików cookies na stronie www.hsk.com.pl. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie tych danych na cele statystyczne, personalizacyjne, analityki internetowej, a także dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników. Niniejsza zgoda wyrażona jest w sposób świadomy i dobrowolny. Oświadczam, że jest mi znana klauzula informacyjna, dostarczona mi przez administratora zgodnie z art. 13 RODO. W szczególności zostałam/-em poinformowany/-a o możliwości cofnięcia zgody w każdym momencie. Do cofnięcia może dojść w formie, w jakiej wyrażono zgodę. Posiadam wiedzę, że niewyrażenie lub cofnięcie zgody nie pociągnie za sobą żadnych negatywnych konsekwencji.