DRACO
Oprawa panelowa D-66

D-66 to eko­no­micz­na se­ria no­wo­cze­snych, eko­lo­gicz­nych i wy­daj­nych opraw oświe­tle­nio­wych zbu­do­wa­nych w tech­no­lo­gii LED.

PRZE­ZNA­CZE­NIE: do oświe­tle­nia wnętrz bu­dyn­ków, cią­gów ko­mu­ni­ka­cyj­nych, ma­ga­zy­nów oraz hal mon­ta­żo­wych, w któ­rych wy­ma­ga­na jest sta­bil­na tem­pe­ra­tu­ra bar­wo­wa i wy­so­kie na­tę­że­nie oświe­tle­nia.

OBU­DO­WA: bla­cha la­kie­ro­wa­na prosz­ko­wo na ko­lor bia­ły lub sza­ry. Na ży­cze­nie moż­li­wy inny ko­lor z pa­le­ty RAL.

ŹRÓDŁO ŚWIA­TŁA: dio­dy LED o sta­łej tem­pe­ra­tu­rze bar­wo­wej, naj­wyż­szej wy­daj­no­ści i ży­wot­no­ści 50000 go­dzin.

WY­KO­NA­NIA: do wy­bo­ru wi­szą­ce, na­ścien­ne, na­stro­po­we, do­stro­po­we do su­fi­tów typu G-K (gip­so­wo kar­to­no­wych)) jak i do su­fi­tu mo­du­ło­we­go 600x600mm.

ZA­SI­LA­NIE: prze­twor­ni­ca im­pul­so­wa o wy­so­kiej spraw­no­ści gwa­ran­tu­je sta­łe na­tę­że­nie oświe­tle­nia przy na­pię­ciu za­si­la­ją­cym od 100V~ do 260V~.

HSK_D-66_30W.ldt

HSK_D-66_45W.ldt

HSK_D-66_60W.ldt


Karta katalogowa
D-66