HERCULES
Oprawa przemysłowa HB5-W120

HB5-W120 to wy­so­ko­wy­daj­na, eko­lo­gicz­na opra­wa prze­my­sło­wa wy­ko­rzy­stu­ją­ce ma­try­cę LED.

PRZE­ZNA­CZE­NIE: mo­że być sto­so­wa­na w ha­lach pro­duk­cyj­nych i spor­to­wych, ma­ga­zy­nach, su­per­mar­ke­tach, sa­lach wy­sta­wo­wych oraz in­nych obiek­tach wy­ma­ga­ją­cych efek­tyw­ne­go i no­wo­cze­sne­go oświe­tle­nia.

OBU­DO­WA: od­lew alu­mi­nio­wy w ko­lo­rze na­tu­ral­nym, sa­ty­no­wa­ny, od­por­ny na wa­run­ki śro­do­wi­sko­we.

ŹRÓDŁO ŚWIA­TŁA: dio­dy LED o sta­łej tem­pe­ra­tu­rze bar­wo­wej, naj­wyż­szej wy­daj­no­ści i ży­wot­no­ści 50000 go­dzin.

WY­KO­NA­NIA: wi­szą­ce, z uchwy­tem do­stro­po­wym. Do­stęp­ne re­flek­to­ry: Alu 120°, Alu 45°, PC 45°

ZA­SI­LA­NIE: prze­twor­ni­ca im­pul­so­wa o wy­so­kiej spraw­no­ści gwa­ran­tu­je sta­łe na­tę­że­nie oświe­tle­nia przy na­pię­ciu za­si­la­ją­cym od 100V~ do 260V~.

HSK_HB5-W120.ldt


Karta katalogowa
HB5-W120