LEO
Oprawa panelowa L-66

L-66 to efek­tow­nie wy­ko­na­na se­ria no­wo­cze­snych, eko­lo­gicz­nych i wy­daj­nych opraw oświe­tle­nio­wych zbu­do­wa­nych w tech­no­lo­gii LED.

PRZE­ZNA­CZE­NIE: do oświe­tle­nia po­miesz­czeń biu­ro­wych i ho­te­lo­wych o wy­so­kim stan­dar­dzie. Mięk­kie świa­tło o sta­bil­nej, na­tu­ral­nej bar­wie za­pew­nia kom­for­to­we wa­run­ki pra­cy i do­bre sa­mo­po­czu­cie.

OBU­DO­WA: pro­fil alu­mi­nio­wy w ko­lo­rze na­tu­ral­nym, sa­ty­no­wa­ny.

ŹRÓDŁO ŚWIA­TŁA: dio­dy LED o sta­łej tem­pe­ra­tu­rze bar­wo­wej, naj­wyż­szej wy­daj­no­ści i ży­wot­no­ści 50000 go­dzin.

WY­KO­NA­NIA: do wy­bo­ru wi­szą­ce, na­ścien­ne lub do­stro­po­we, zwłasz­cza do su­fi­tów mo­du­ło­wych 600x600mm.

ZA­SI­LA­NIE: prze­twor­ni­ca im­pul­so­wa o wy­so­kiej spraw­no­ści gwa­ra­n-tu­je sta­łe na­tę­że­nie oświe­tle­nia przy na­pię­ciu za­si­la­ją­cym od 100V~ do 260V~.

HSK_L-66-WA27.IES

HSK_L-66-WA36.IES

HSK_L-66-WA54.ldt


Karta katalogowa
L-66