SATURN
Oprawa panelowa S-180/240/300

S-180/240/300 to eko­no­micz­na se­ria no­wo­cze­snych, eko­lo­gicz­nych i wy­daj­nych opraw oświe­tle­nio­wych zbu­do­wa­nych w tech­no­lo­gii LED.

PRZE­ZNA­CZE­NIE: do oświe­tle­nia po­miesz­czeń biu­ro­wych i ho­te­lo­wych o wy­so­kim stan­dar­dzie. Mięk­kie świa­tło o sta­bil­nej, na­tu­ral­nej bar­wie za­pew­nia kom­for­to­we wa­run­ki pra­cy i do­bre sa­mo­po­czu­cie.

OBU­DO­WA: od­lew alu­mi­nio­wy la­kie­ro­wa­ny prosz­ko­wo na ko­lor bia­ły lub sza­ry.

ŹRÓDŁO ŚWIA­TŁA: dio­dy LED o sta­łej tem­pe­ra­tu­rze bar­wo­wej, naj­wyż­szej wy­daj­no­ści i ży­wot­no­ści 50000 go­dzin.

WY­KO­NA­NIA: do wy­bo­ru do­stro­po­we lub na­ścien­ne, do su­fi­tów i ścian GK (gip­so­wo­-kar­to­no­wych).

ZA­SI­LA­NIE: prze­twor­ni­ca im­pul­so­wa o wy­so­kiej spraw­no­ści gwa­ran­tu­je sta­łe na­tę­że­nie oświe­tle­nia przy na­pię­ciu za­si­la­ją­cym od 100V~ do 260V~.

HSK_S-180-WA10.ldt

HSK_S-240-WA15.ldt

HSK_S-300-WA20.ldt


Karta katalogowa
S-180/240/300