NOWOŚĆ

acar X4 to no­wo­cze­sne, kom­pak­to­we urzą­dze­nie za­bez­pie­cza­ją­ce sprzęt elek­tro­nicz­ny przed skut­ka­mi wy­ła­do­wań at­mos­fe­rycz­nych. No­wo­cze­sny pro­jekt po­zwo­lił na po­łą­cze­nie wy­so­kich wa­lo­rów es­te­tycz­nych z prak­tycz­ną moż­li­wo­ścią za­pew­nie­nia sku­tecz­nej ochro­ny aż czte­rem od­bior­ni­kom ener­gii elek­trycz­nej (230V) rów­no­cze­śnie. Błysz­czą­ce wy­koń­cze­nie po­wierzch­ni czo­ło­wej na­da­je urzą­dze­niu no­wo­cze­sny wy­gląd o nie­ba­nal­nym cha­rak­te­rze. Kom­pak­to­wy roz­miar acar X4 po­zwa­la na jego wszech­stron­ne wy­ko­rzy­sta­nie za­rów­no w domu jak i w biu­rze, przy za­cho­wa­niu wy­so­kie­go po­zio­mu za­bez­pie­czeń. acar X4 jest do­stęp­ny w 4 wa­rian­tach ko­lo­ry­stycz­nych, dzię­ki cze­mu ła­two go moż­na do­pa­so­wać do wnę­trza miesz­ka­nia.

 

CE
Deklaracja zgodności CE
acar X4

Karta katalogowa
acar X4


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


*ważne przez rok od daty zakupu, suma gwarancyjna 1 000 000 zł zgodnie z umową ubezpieczenia potwierdzoną polisą i ogólnymi warunkami ubezpieczenia dostępnymi na stronie www.hsk.com.pl