acar SMART to li­stwa za­bez­pie­cza­ją­ca urzą­dze­nia przed skut­ka­mi wy­ła­do­wań at­mos­fe­rycz­nych oraz prze­pięć w sie­ci elek­trycz­nej. Wy­po­sa­żo­na jest w dwa nie­za­leż­ne wy­łącz­ni­ki, dzię­ki któ­rym moż­na w ła­twy spo­sób odłą­czyć nie­uży­wa­ne od­bior­ni­ki bez wy­cią­ga­nia wtycz­ki z gniaz­da sie­cio­we­go, co po­zwa­la na ogra­ni­cze­nie nie­po­trzeb­ne­go zu­ży­cia ener­gii elek­trycz­nej. acar SMART po­sia­da sy­gna­li­za­cję po­praw­no­ści pra­cy ochro­ny prze­ciw­prze­pię­cio­wej, zwięk­sze­ją­cej bez­pie­czeń­stwo użyt­ko­wa­nia.

 

CE
Deklaracja zgodności CE
acar SMART

Karta katalogowa
acar SMART


*Suma gwarancyjna 1 000 000 zł zgodnie z umową ubezpieczenia potwierdzoną polisą i ogólnymi warunkami ubezpieczenia dostępnymi na stronie www.hsk.com.pl